Algemene voorwaarden

Praktijk voor Podotherapie “De Stapsteen 

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van beide therapeuten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om Podotherapie “De Stapsteen” te vergoeden voor haar geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt door ons gratis verstrekt op Uw verzoek.

 

1. Toepasselijk recht

Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van geleverde diensten van de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsbank te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

 

2. Betaling

De verwerking van onze nota’s handelen wij in eigen beheer af.

Voor het voldoen van een nota vragen wij een contante betaling, dan wel een pintransactie  (in sommige gevallen nog middels een acceptgiro), na het moment van levering van de dienst.

Een nieuw origineel van de nota kunt U opvragen via telefoonnummer 038-4225952

U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw ziektekostenverzekering.

U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, daar wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij wel proberen zo accuraat mogelijk te zijn hierin. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering.

 

3. Annulering

Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, in rekening te brengen, tenzij U zich kunt beroepen op overmacht

Indien een opdracht tot vervaardiging van hulpmiddelen door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.

Door u geplaatste bestellingen (inlegzolen/ortheses, etc.) kunnen binnen 24 uur na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.

Te laat komen betekent, zeker in drukke tijden, een nieuwe afspraak maken. Als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe dan zullen wij proberen u alsnog te helpen. Bent u op tijd dan hoeft u zich niet te melden. Bent u te laat dan kunt u zich het beste toch even melden zodat we weten dat u er bent.

 

4. Klachtenregeling

Mochten er klachten zijn dienen deze allereerst met de behandelende podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.

 

5. Garantie

Beide podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar beste kunnen. De zolen, ortheses en nagelbeugels   zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.